COFFEETOPIA MOBİL UYGULAMA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a)Google Play veya Apple App Store’dan indirilen Coffeetopia mobil uygulamasında faaliyetlerini yürüten, merkezi “Madenler Mahallesi, Pamukova Sok No:6/1A, 34776 Ümraniye/İstanbul” adresinde bulunan Şerif Başaran Kahve Danışmanlık Hizmetleri İç Dış Tic Ltd Şti (“Coffeetopia”)

b) “Coffeetopia iOS Mobil Uygulama veya Coffeetopia Android Uygulama” mobil uygulamasına (“Mobil Uygulama”) üye olan internet kullanıcısı ("Üye") Bundan sonra Coffeetopia ve Üye tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Mobil Uygulama’dan yararlanma, kullanma ve satış şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, 18 yaşından büyük olduğunu beyan etmektedir. İşbu Sözleşme tamamen Üye’nin beyanlarına güvenerek akdedilmiş olduğundan Üye’nin 18 yaşından küçük olduğunun anlaşılması halinde sözleşme bildirime gerek olmaksızın derhal fesih edilir ve üyelik iptal edilir. Coffeetopia, 18 yaşından büyük olduğunu beyan ederek sözleşme akdetmiş olan kişinin uğrayacağı zararlardan sorumlu değildir.

3.2. Üye, Mobil Uygulama’ya üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Coffeetopia’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye’nin Coffeetopia Mobil Uygulama’sından aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır ve güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu sebeple Coffeetopia’tan herhangi bir talepte bulunamaz ve Coffeetopia’un bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.4. Üye, Mobil Uygulamayı kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme şartlarına uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

3.5. Üye, Mobil Uygulama’da başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6. Üye, Mobil Uygulama’yı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

3.7. Mobil Uygulama’da Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üye’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Coffeetopia’la hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Coffeetopia'un, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.8. Coffeetopia, kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Üye, Mobil Uygulama’nın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Coffeetopia’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.9. Üye, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.

3.10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Coffeetopia’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın adli yargı mercilerine intikali halinde, Coffeetopia’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.11. Mobil uygulamanın yazılım ve tasarımı Coffeetopia’ın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu mobil uygulamada adı geçen başkaca şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.12. Coffeetopia tarafından Mobil Uygulama’nın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan mobil uygulamayla birtakım bilgiler toplanabilir.

3.13. Coffeetopia, Üye’lerin kişisel bilgilerini, her bir Üye’nin önceden onayını almak kaydıyla, (i) kullanıcılarına/müşterilerini daha iyi hizmet sunmak amacıyla, (ii) hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek amacıyla, (iii) Mobil Uygulama’nın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ve (iv) hizmetlerini ve Mobil Uygulama’nın kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanabilir. Coffeetopia, Üye’nin Mobil Uygulama üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.14. Coffeetopia üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Coffeetopia’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Coffeetopia ve Mobil Uygulama ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Coffeetopia, Mobil Uygulaması’nın içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üye’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma hakkını haizdir. Herhangi bir şekilde, yapılacak söz konusu değişikliklerin Üye’nin aleyhine bir düzenleme getirdiği durumlarda, söz konusu değişiklik ile ilgili olarak Üye’nin E-mail Adresi’ne gönderilen bir e-mail ile bilgilendirme yapılır.

3.16. Coffeetopia, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.17. Coffeetopia Mobil Uygulaması’na üye olurken “Coffeetopia kampanyalarından nasıl haberdar olmak istersiniz” sorusuna ‘E-posta, SMS veya Hepsi’ seçeneklerini seçmiş olan Üye’ler söz konusu üyelik formunda vermiş oldukları bilgilerin, aksi belirtilmedikçe Coffeetopia, bağlı kuruluşları ve işbirliği içinde olduğu kurumlar tarafından, her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik hatırlatmaları ile iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmasına, saklanmasına ve paylaşılmasına muvafakat ederler.

4.Gizlilik

İşbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Taraflar yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeleri, Üye’lerin kişisel bilgilerini (“Gizli Bilgiler”), karşı tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramaz. Taraflar, yukarıda sayılan Gizli Bilgiler’in gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Coffeetopia tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Coffeetopia üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Üye ise dilediği zaman info@coffeetopia.com.tr adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Yazılı bildirimin Coffeetopia’a ulaştığı tarihte Sözleşme sona erer ve Coffeetopia Üye’nin kaydını kayıtlarından siler.

6. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkili olacaktır.

7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, Üye’nin, üyelik formunu doldurup onayladığı ve “Üyelik ve Satış Sözleşmesi Şartlarını Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecektir ve Mobil Uygulama üzerinden yapacağı her bir satışa uygulanacaktır